تعیین سطح زبان انگلیسی زبان آرمانی یک فرایند است که به منظور ارزیابی توانایی یک فرد در استفاده از زبان انگلیسی در مکالمه، نوشتار و خواندن صورت می‌گیرد. تعیین سطح زبان به عنوان یک ابزار مهم در فرآیند آموزش زبان به کار می‌رود و به فرد و مدرس کمک می‌کند تا بتوانند برنامه‌های آموزشی مناسبی را انتخاب و طراحی کنند. برای تعیین سطح زبان، معمولاً از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود.